Panic 98

Aref
2 years ago 2K 0

دندونام میکنن هی ترق ترق

من رو بام میزنم زیر علفم 

پنیک اتک شده جز طبیعتم

از طعم این روز ها بیزارم

یکی زنگ بزنه اورژانس

قطعش کن من چند دقیقه دیگه حالم خوبه 

تو بری حتی بهتر میشه

(در گوشه ای از تهران شیطان خوابید و سال 98 را برای ما خواب دید)