امان

 

 

 به گودِ چشم سیاهش   به خونِ توی نگاهش

 

به آن دو ماهیِ قرمز     میان عمق دو چاهش

 

نگاه کردم و گریه.     امان نداد بمانم

 

 

به او که معنیِ دوری‌ست.  که انتهای صبوری‌ست

 

به خنده‌ هاش که زوری‌ست.  نگاه کردم و گریه

 

امان نداد بمانم

 

 

امان از آن شب وحشت   امان از اینهمه دوری

 

از این تنفسِ در مرگ.  عذابِ زنده به گوری

 

 

به هیچ راه پس و پیش.  به دردِ بیشتر از پیش

 

به آن دو چشم دهاتیش.   نگاه کردم و گریه

 

امان نداد بمانم

 

 

به ساق و سایش ارّه.  به جیغ او تهِ درّه

 

به مرگ ذرّه به ذرّه.  نگاه کردم و گریه

 

امان نداد بمانم

 

 

به روی و موی سپیدش    به اشک و تاری دیدش

 

به کور سوی امیدش    نگاه کردم  و گریه

 

امان نداد بمانم

 

 

 

امان از آن شب و حشت   امان از اینهمه دوری

 

از این تنفسِ در مرگ.    عذابِ زنده به گوری

 

 

به هیچ راه پس و پیش.  به دردِ بیشتر از پیش

 

به آن دو چشم دهاتیش.   نگاه  کردم  و گریه

 

امان نداد بمانم

 

 

شعر: مزدک نظافت