هرکجا دردی‌ست دوا اونجا بره

هرکجا فقری

هرکجا مشکل جواب اونجا بره

هرکجا کشتی‌ست

 

تلخه خوابشون ساحل هل میده قامت قایقارو 

مردن توی شیفت کاری 

دستا تاول  زخمای ناب

بیل زدن به زمین زندگی 

تا از خون‌شون نون درآد 

ناز دریا رو میکشن خسته‌ها  شکسته پاها پاروها رو

مردن توی شیفت کاری 

دستا تاول  زخمای ناب

بیل زدن به زمین زندگی 

تا از خون‌شون نون درآ